Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 300 zł

Polityka prywatności

Niniejsza Poli yka Prywa ności do yczy prze warzania oraz oc rony danyc osobowyc Klien ów dokonującyc zakupów w sklepie in erne owym www.pilawski.pl. Właściciel sklepu www.pilawski.pl firma PILAWSKI, NIP 645-234-90-69, miesząca się w Ka owicac przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 prze warza dane osobowe Klien ów z zac owaniem wymaganyc przez polskie oraz unijne prawo środków bezpieczeńs wa oraz z poszanowaniem obowiązującyc w ym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:

  • Rozporządzenia Parlamen u Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwie nia 2016 r. w sprawie oc rony osób fizycznyc w związku z prze warzaniem danyc osobowyc i w sprawie swobodnego przepływu akic danyc oraz uc ylenia dyrek ywy 95/46/WE (RODO);
  • Us awy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek roniczną.

Z ego eż względu poniżej zos ały przeds awione informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, prze warzania i wykorzys ywania danyc osobowyc Klien ów s rony in erne owej www.pilawski.pl.

< 3>I. ADMINISTRATOR</ 3>
Adminis ra orem zbieranyc danyc osobowyc jes firma: PILAWSKI z siedzibą w Ka owicac przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Ka owice, nr NIP 645-234-90-69, nr Regon 241365321.
< 3>
II. GROMADZENIE DANYCH</ 3>
Wszys kie dane, o k óryc mowa w pk III, zbierane są i prze warzane w celu realizacji złożonego przez Klien a zamówienia na oferowane przez PILAWSKI, NIP 645-234-90-69, produk y i owary zgodnie z Ar . 6, par. 1 li . a-f RODO. Ponad o w przypadku wyrażenia przez Klien a doda kowej zgody, adres mailowy Klien a jes również wykorzys ywany w celac marke ingowyc własnyc produk ów i owarów, w ym również w celu przekazywania na en adres informacji andlowyc drogą elek roniczną. W przypadku odmowy wyrażania przez Klien a wskazanej zgody podany przez niego adres mailowy jes wykorzys ywany jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Bezpieczeńs wo danyc osobowyc Klien a jes priory e em dla ego sklep www.pilawski.pl wykorzys uje do komunikacji z przeglądarką in erne ową Klien a szyfrowane połączenie SSL.

< 3>III. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA</ 3>
W związku z celami wskazanymi w pk II PILAWSKI, NIP 645-234-90-69, zbiera nas ępujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko Klien a,
b) adres zamieszkania (dos awy) Klien a,
c) adres mailowy Klien a,
d) numer elefonu Klien a.
f) dane składanyc przez Klien a zamówień online na produk y PILAWSKI, NIP 645-234-90-69.

Powyższe dane przec owywane są i prze warzane jedynie przez aki okres czasu jaki jes po rzebny do realizacji celów związanyc z ic prze warzaniem lub przec owywaniem lub jaki wymagany jes przepisami prawa. W c wili us ania po rzeby prze warzania lub przec owywania danyc , zos aną one usunię e lub ic prze warzanie zos anie ograniczone.
< 3>
IV. MODYFIKACJA i USUNIĘCIE DANYCH KLIENTA</ 3>
PILAWSKI, NIP 645-234-90-69, zapewnia realizację uprawnień wynikającyc z przepisów prawa, a w szczególności prawo dos ępu do reści swoic danyc , ic poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkac określonyc przepisami ej us awy. Klienci podają podczas składania zamówienia swoje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek realizacja złożonego zamówienia nie może być dokonana bez podania wskazanego zakresu danyc . Klienci mogą modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe poprzez kon ak mailowy na adres sklep@pilawski.pl
< 3>
V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH</ 3>
PILAWSKI, NIP 645-234-90-69, nie udos ępnia ani nie powierza do dalszego prze warzania danyc osobowyc Klien ów podmio om rzecim. Dane e mogą być jedynie udos ępnione podmio om upoważnionym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dane ransakcyjne, w ym dane osobowe, mogą zos ać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocz owy: 60-166, KRS: 0000274399. w zakresie niezbędnym do obsługi pła ności za zamówienie
< 3>
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</ 3>
PILAWSKI, NIP 645-234-90-69, zas rzega sobie prawo zmiany powyższej Poli yki prywa ności poprzez opublikowanie nowej Poli yki prywa ności na s ronie in erne owej. Wszys kie zbierane za pośrednic wem serwisu www.pilawski.pl dane osobowe będą wykorzys ywane zgodnie z zasadami niniejszej Poli yki.

< 3>POLITYKA COOKIES</ 3>
Serwis nie zbiera w sposób au oma yczny żadnyc informacji, z wyją kiem informacji zawar yc w plikac cookies.
Pliki cookies ( zw. ?cias eczka?) s anowią dane informa yczne, w szczególności pliki eks owe, k óre przec owywane są w urządzeniu końcowym Uży kownika Serwisu i przeznaczone są do korzys ania ze s ron in erne owyc Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę s rony in erne owej, z k órej poc odzą, czas przec owywania ic na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmio em zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uży kownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nic dos ęp jes opera or Sklepu www.pilawski.pl z siedzibą pod adresem w Ka owicac przy ul. Porcelanowej 23, 40-246.

Pliki cookies wykorzys ywane są w celu: dos osowania zawar ości s ron in erne owyc Serwisu do preferencji Uży kownika oraz op ymalizacji korzys ania ze s ron in erne owyc ; w szczególności pliki e pozwalają rozpoznać urządzenie Uży kownika Serwisu i odpowiednio wyświe lić s ronę in erne ową, dos osowaną do jego indywidualnyc po rzeb; worzenia s a ys yk, k óre pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uży kownicy Serwisu korzys ają ze s ron in erne owyc , co umożliwia ulepszanie ic s ruk ury i zawar ości; u rzymanie sesji Uży kownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki k órej Uży kownik nie musi na każdej pods ronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i asła;

W ramac Serwisu s osowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?s ałe? (persis en cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami ymczasowymi, k óre przec owywane są w urządzeniu końcowym Uży kownika do czasu wylogowania, opuszczenia s rony in erne owej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki in erne owej). ?S ałe? pliki cookies przec owywane są w urządzeniu końcowym Uży kownika przez czas określony w parame rac plików cookies lub do czasu ic usunięcia przez Uży kownika.

W ramac Serwisu www.pilawski.pl s osowane są nas ępujące rodzaje plików cookies: niezbędne pliki cookies, umożliwiające skorzys anie z usług dos ępnyc w ramac Sklepu, np. uwierzy elniające pliki cookies wykorzys ywane do usług wymagającyc uwierzy elnienia w ramac Sklepu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeńs wa, na przykład wykorzys ywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzy elnia w ramac Sklepu; “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzys ania ze s ron in erne owyc Sklepu; “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamię anie” wybranyc przez Uży kownika us awień i personalizację in erfejsu Uży kownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z k órego poc odzi Uży kownik, rozmiary czcionki, wyglądu s rony in erne owej i p.; “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dos arczanie Uży kownikiem reści reklamowyc bardziej dos osowanyc do ic zain eresowań.

W wielu przypadkac oprogramowanie służące do przeglądania s ron in erne owyc (przeglądarka in erne owa) domyślnie dopuszcza przec owywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uży kownika. Uży kownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany us awień do yczącyc plików cookies. Us awienia e mogą zos ać zmienione w szczególności w aki sposób, aby blokować au oma yczną obsługę plików cookies w us awieniac przeglądarki in erne owej bądź informować o ic każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Uży kownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobac obsługi plików cookies dos ępne są w us awieniac oprogramowania (przeglądarki in erne owej).

Opera or Sklepu informuje, że ograniczenia s osowania plików cookies mogą wpłynąć na niek óre funkcjonalności dos ępne na s ronac in erne owyc Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uży kownika Sklepu i wykorzys ywane mogą być również przez współpracującyc z opera orem Sklepu reklamodawców oraz par nerów.
Więcej informacji na ema plików cookies dos ępnyc jes pod adresem www.wszys koocias eczkac .pl lub w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki in erne owej.

Koszyk0

Koszyk