SPRING SALE -20% z kodem “pilawski20”. Użyj kodu w koszyku w polu KOD RABATOWY. Tylko do 6.05.2024

Sklep

< 3>REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pilawski.pl</ 3>

obowiązujący od 01.01.2018 roku.

Regulamin jes udos ępniony nieodpła nie na s ronie www.pilawski.pl, w związku z czym is nieje możliwość zapoznania się z jego reścią przed zawarciem umowy. Kon ak ze sklepem in erne owym www.pilawski.pl jes możliwy poprzez pocz ę elek roniczną: sklep@pilawski.com, elefonicznie: el. kom.: +48 666 683 192 oraz pisemnie na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice.

< 3>
I. INFORMACJE OGÓLNE</ 3>


Opera orem sklepu in erne owego “www.pilawski.pl” (Opera or) działającego pod adresem www.pilawski.pl jes firma: PILAWSKI z siedzibą w Ka owicac przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Ka owice, NIP: 645-234-90-69, Regon: 241365321.
Opera or sklepu in erne owego prowadzi wysyłkową sprzedaż owarów za pośrednic wem wi ryny in erne owej: www.pilawski.pl
Opera or sklepu in erne owego sprzedaje wyłącznie owary znajdujące się na s ronac in erne owyc wskazanyc w us . 2.
Wszys kie owary są oryginalne, nowe.
Pos anowienia niniejszego Regulaminu do yczą Uży kowników (Klien ów) korzys ającyc ze sklepu in erne owego www.pilawski.pl dos ępnego na s ronie www.pilawski.pl
Klienci zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz do jego przes rzegania i s osowania.

< 3>
II. ZAMÓWIENIA</ 3>


Zamówienia mogą składać Klienci, k órymi mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnyc , jak również jednos ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Opera or sklepu in erne owego realizuje zamówienia złożone przez Klien a za pośrednic wem sieci In erne , poprzez wi rynę: www.pilawski.pl
Zamówienia w sklepie in erne owym www.pilawski.pl można składać 7 dni w ygodniu. Zamówienia złożone w sobo ę, niedzielę lub inny dzień us awowo wolny od pracy będą rozpa rywane w pierwszym dniu roboczym nas ępującym po dniu, w k órym zamówienie zos ało złożone.
Składając zamówienie, Klien wskazuje zamawiany owar, precyzuje formy pła ności oraz sposób dos awy.
Składając zamówienie, Klien składa ofer ę nabycia zamawianyc owarów w sklepie in erne owym www.pilawski.pl. Złożenie zamówienia s anowi akcep ację wszys kic punk ów niniejszego Regulaminu.

< 3>
III. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ</ 3>


Za złożone zamówienie uważa się wypełnienie i wysłanie ?formularza? zamówień. Informacje o owarac s anowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu ar . 71 Kodeksu cywilnego. Klien , przesyłając do Opera ora sklepu in erne owego zamówienie, składa ofer ę zawarcia umowy sprzedaży zamawianyc owarów. Każda pła ność zrealizowana przez Klien a – z wyją kiem pła ności realizowanej przy odbiorze zamówienia – s anowi do momen u wysłania przez Opera ora sklepu in erne owego po wierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpła ę na pocze realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klien a zamówienia, Opera or sklepu in erne owego przesyła do Klien a specyfikację dokonanego przez Klien a zamówienia oraz na podany przez Klien a adres e-mail. Specyfikacja o k órej mowa w zdaniu poprzednim, nie s anowi po wierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po wierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zos anie wysłane na podany przez Klien a adres e-mail, s anowiąc oświadczenie o przyjęciu ofer y, o k órej mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Opera ora sklepu in erne owego dos ępności owarów.


Po wierdzenie wszys kic is o nyc elemen ów zamówienia nas ępuje po jego złożeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klien a s anowiącej po wierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z ą c wilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Opera orem sklepu in erne owego, a Klien em za zawar ą.


Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ic o rzymywania do momen u wyczerpania zapasów owarów w magazynie.


W przypadku niedos ępności lub braku możliwości realizacji zamówienia z innyc przyczyn Klien zos anie poinformowany o ym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub elefonicznie. Klien podejmie decyzję o sposobie realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia) i w ym zakresie Opera or sklepu in erne owego będzie zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia opłaconego przelewem lub rezygnacji przez Klien a z części lub całości zamówienia, Sklep www.pilawski.pl dokona zwro u nadpła y na kon o Klien a w erminie 14 dni.
Opera or sklepu in erne owego nie ponosi odpowiedzialności za niedos arczenie lub opóźnienia w dos awie zamówionyc owarów wynikającyc z błędnie podanyc przez Klien a danyc lub nieprawidłowego adresu dos awy.

Opera or sklepu in erne owego zas rzega sobie prawo do niewysłania owaru w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwyc danyc lub nieuczciwyc zamiarów zamawiającego.
W przypadku braku zamówionego owaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klien a z innyc przyczyn, Opera or sklepu in erne owego ma prawo do ods ąpienia od umowy sprzedaży w erminie 21 dni, licząc od da y jej zawarcia. Opera or sklepu in erne owego zas rzega sobie prawo do ods ąpienia od umowy sprzedaży w erminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy zos ała ona zawar a podczas wadliwego funkcjonowania sys emu informa ycznego sklepu in erne owego www.pilawski.pl, w szczególności w przypadku wyświe lania na s ronie www.pilawski.pl błędnyc cen lub opisów produk ów. Jeśli zapła a za przedmio zamówienia zos ała dokonana z góry ? Opera or sklepu in erne owego zwróci Klien owi zapłaconą kwo ę w ciągu 14 (cz ernas u) dni od dnia wysłania oświadczenia o ods ąpieniu od umowy.
W przypadku braku zapła y za owar obję y zamówieniem ( ylko w przypadku wybrania sposobu zapła y “przedpła a”) Opera or sklepu in erne owego po 4 dniac wyśle e-mail przypominający o zapłacie, a w przypadku braku wpła y po kolejnyc 3 dniac , zamówienie zos anie anulowane.


Zamówione przez Klien a owary wysyłane są jedynie na ery orium Rzeczypospoli ej Polskiej.

< 3>
IV. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH</ 3>


Klien może dokonać zmiany w zamówieniu do momen u wysyłki owarów przez Opera ora sklepu in erne owego elefoncznie oraz poprzez pocz ę elek roniczną.
Wprowadzenie zmian jes możliwe poprzez kon ak e-mailowo pod adresem sklep@pilawski.pl lub elefonicznie pod numerem 795 663 108.
Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klien a jako właściciela kon a lub podaniu danyc , jakie zos ały udos ępnione Opera orowi sklepu in erne owego w związku z danym zamówieniem dokonanym bez logowania.


Zmiany w zamówieniu mogą do yczyć: liczby zamówionyc produk ów, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia, adresu wysyłki, danyc do fak ury.
Zmiany w zamówieniac do yczące adresu Klien a oraz zawierające polecenie zwro u nadpła y będą przyjmowane do realizacji ylko w przypadku, gdy dyspozycja zos anie przekazana z adresu e-mail, z k órego uprzednio zos ało złożone zamówienie.

< 3>
V. CENY TOWARÓW (PRODUKTÓW)</ 3>


Wszys kie ceny w sklepie in erne owym wwwpilawski.pl są cenami bru o i podane są w zło yc polskic . Zawierają poda ek VAT, nie zawierają kosz ów przesyłki.
Cena podana w sklepie in erne owym www.pilawski.pl przy każdym owarze jes wiążąca w c wili złożenia przez Klien a zamówienia.

Opera or sklepu in erne owego zas rzega sobie prawo do zmiany cen owarów znajdującyc się w sklepie in erne owym www.pilawski.pl, wprowadzania nowyc owarów do sklepu in erne owego www.pilawski.pl przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnyc na s ronac sklepu in erne owego www.pilawski.pl bądź wprowadzania w nic zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny owarów w zamówieniac złożonyc przed da ą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnyc lub wyprzedaży

Promocje w sklepie in erne owym nie podlegają łączeniu, c yba, że regulamin promocji wskazuje inaczej.
Os a eczny kosz zamówienia s anowi łącznie cenę zamówionego owaru oraz kosz przesyłki. Ak ualna abela zawierająca informację o kosz ac dos awy dos ępna jes na s ronie www.pilawski.pl w sekcji “Kosz y dos awy”.
Do każdego zamówienia jako dowód zakupu wys awiony jes paragon.

< 3>
VI. FORMY PŁATNOŚCI</ 3>


Klien może dokonać zapła y za zamówione owary w nas ępujący sposób:
a) pła ność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po po przesłaniu Klien owi przez Sprzedawcę po wierdzenia przyjęcia zamówienia
b) przelew bankowy poprzez zewnę rzny sys em pła ności PayU, k óry obsługiwany jes przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klien owi przez Sprzedawcę po wierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po o rzymaniu przez Sprzedawcę informacji z sys emu PayU o dokonaniu pła ności przez Klien a

< 3>
VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA</ 3>


Przy każdym owarze na s ronie sklepu in erne owego www.pilawski.pl podany jes przewidywany czas przygo owania zamówienia do wysyłki przez Opera ora sklepu in erne owego. Czas en informuje o liczbie dni roboczyc (od poniedziałku do pią ku z wyłączeniem dni us awowo wolnyc od pracy), w ciągu k óryc nas ąpi nadanie przesyłki z zamówionym owarem na wskazany w zamówieniu adres.
Czas, w jakim Opera or sklepu in erne owego przygo uje i wyśle do Klien a zamówienie, nie jes równoznaczny z czasem jego dos awy. Termin o rzymania przesyłki s anowi sumę czasu dos ępności owaru oraz przewidywanego czasu dos arczenia owaru i jes erminem orien acyjnym.
Wysyłka zamówienia na owary o różnyc erminac dos ępności nas ępuje po skomple owaniu całości zamówienia, czyli po upłynięciu najdłuższego erminu dos ępności spośród zamówionyc owarów.
Zamówienia dos arczane są za pośrednic wem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klien a przy składaniu zamówienia, zgodnie z wybraną przez niego formą pła ności i dos awy.
Informacja o ak ualnej wysokości kosz ów przesyłki jes dos ępna również przy wyborze form pła ności oraz po za wierdzeniu zamówienia.
Ze względu na rodzaj owarów, Opera or sklepu in erne owego zas rzega sobie możliwość wyłączenia niek óryc form dos awy, o czym Klien będzie poinformowany na s ronie danego produk u.

< 3>
VIII. REKLAMACJE I ZWROTY</ 3>


Klien ma prawo ods ąpić od umowy w erminie 14 dni od da y odebrania owaru. Ods ąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie w erminie do 14 dni od da y o rzymania owaru. W celu złożenia oświadczenia o ods ąpieniu od umowy Klien może skorzys ać z formularza ods ąpienia wysyłając wypełnione oświadczenie na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice. Opera or sklepu in erne owego akcep uje akże wysłanie podpisanego oświadczenia pocz ą elek roniczną na adres: sklep@pilawski.pl. Po przyjęciu przez Opera ora sklepu in erne owego oświadczenia o ods ąpieniu od umowy, Klien powinien niezwłocznie wysłać zwracany owar.


Zwracany owar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) i formularzem ods ąpienia na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice.


Zwracany owar nie może nosić śladów uży kowania, musi być komple ny i nieuszkodzony. Kosz y związane ze zwro em owaru ponosi Klien .


Po o rzymaniu owaru, Opera or sklepu in erne owego zwróci wpłaconą przez Klien a kwo ę (na wskazany przez Klien a rac unek bankowy, lub w aki sam sposób jaki Klien wybrał w pierwo nej ransakcji) równą war ości owaru + zwro wpła y kosz ów przesyłki równe naj ańszemu oferowanemu przez Opera ora sklepu in erne owego sposobowi dos arczenia przesyłki.


Opera or sklepu in erne owego nie przyjmuje żadnyc przesyłek odesłanyc za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek kosz y pows ałe w związku z akimi przesyłkami.


W przypadku zgłoszenia reklamacji owar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) oraz opisem reklamacji, na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice.


W przypadku rozpa rzenia reklamacji na korzyść Klien a, Opera or sklepu in erne owego wymieni reklamowany owar na pełnowar ościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność na rac unek bankowy wskazany przez Klien a w erminie 14 dni.


Kosz y związane z odesłaniem reklamacji zos aną niezwłocznie odesłane na rac unek bankowy wskazany przez Klien a, po o rzymaniu i uznaniu reklamacji, na pods awie przeds awionyc przez Klien a dowodów ic poniesienia.


Pods awy do reklamacji i zwro u owaru nie s anowią różnice w wyglądzie owarów dos arczonyc z ic wizualizacją na s ronie in erne owej sklepu in erne owego www.pilawski.pl (kolor, proporcje i d.), k óre o różnice mogą wynikać z innyc parame rów moni ora lub z indywidualnyc us awień kompu era Klien a.


Czas rozpa rywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczyc od dnia dos arczenia przesyłki. Opera or sklepu in erne owego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkró szym czasie.
W przypadku odrzucenia reklamacji, owar odsyłany jes na kosz Klien a.


Sprawdzenie s anu przesyłki i określenie c arak eru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w ym sporządzenie pro okołu szkody, uła wi Opera orowi sklepu in erne owego rozpa rzenie reklamacji.

Opera or sklepu in erne owego nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwro u należności lub jego opóźnienie, jeżeli nas ąpiło o z powodu przekazania przez Klien a błędnyc danyc osobowyc (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru kon a.

< 3>
IX. DANE OSOBOWE</ 3>


Adminis ra orem danyc osobowyc Uży kowników (dalej: ?Adminis ra or?) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamen u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie nia 2016 r. wsprawie oc rony osób fizycznyc w związku z prze warzaniem danyc osobowyc i w sprawie swobodnego przepływu akic danyc orazuc ylenia dyrek ywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o oc roniedanyc , dalej: RODO) jes Opera or sklepu in erne owego www.pilawski.pl – PILAWSKI z siedzibą w Ka owicac przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Ka owice, NIP: 645-234-90-69, Regon: 241365321


Klien , składając zamówienie w sklepie in erne owym www.pilawski.pl, wyraża zgodę na umieszczenie swoic danyc osobowyc (imię i nazwisko, adres dos awy, adres e-mail, numer elefonu) w bazie Opera ora sklepu in erne owego oraz na ic prze warzanie do celów realizacji umowy.


Podanie danyc (imię i nazwisko, adres dos awy, adres e-mail, numer elefonu) przez Klien a oraz zgoda na ic prze warzanie jes niezbędna do zrealizowania zamówienia.
Opera or sklepu in erne owego nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwyc danyc osobowyc przez Klien a.


Klien może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akcep ację s osownej Klauzuli na wysyłanie mu Newsle era oraz na wysyłanie mu innyc informacji andlowyc w rozumieniu us awy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek roniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o k órej mowa w zdaniu poprzedzającym jes dobrowolne i niewarunkuje realizacji złożonego zamówienia.
Podanie danyc osobowyc jes dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanyc celów, w ym dos arczenia zamówienia, wys awienia fak ury, obsługi reklamacji i prawa ods ąpienia odumowy. Informacje e są ściśle poufne i wykorzys ywane wyłącznie przez Adminis ra ora


Adminis ra or może powierzyć w drodze pisemnej umowy prze warzanie danyc osobowyc podmio om rzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejes racji i obsługi kon a Klien a lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawar ej z Klien em, zgodnie z ar .28 RODO


Dane osobowe prze warzane przez Opera ora nie będą udos ępnianie na rzecz innyc podmio ów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klien a. Dane osobowe mogą być udos ępnianie podmio om do ego upoważnionym na pods awie przepisów prawa. Dane ransakcyjne, w ym dane osobowe, mogą zos ać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocz owy: 60-166, KRS: 0000274399. w zakresie niezbędnym do obsługi pła ności za zamówienie.


Dane osobowe nie będą przekazywane do pańs wa rzeciego lub organizacji międzynarodowejDane osobowe będą przec owywane przez okresnie zbędny do realizacji celów, w ym:
a) w zakresie danyc osobowyc niezbędnyc do realizacji zamówienia ? do momen u wydania owaru Klien owi;
b) w zakresie danyc osobowyc niezbędnyc do realizacji prawa ods ąpienia od umowy oraz prawa do złożeniareklamacji ? do dwóc la od momen u wydania owaru Klien owi;
Klienci Sklepu in erne owego mają prawo dos ępu do reści swoic danyc oraz prawo ic spros owania, usunięcia, ograniczenia prze warzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na prze warzanie danyc osobowyc w dowolnym momencie. Skorzys anie z prawa do wycofania zgody pozos aje bez wpływu na zgodność z prawem prze warzania danyc osobowyc , k óre miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Klien owi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Oc rony Danyc Osobowyc , gdy uzna, iż prze warzanie danyc osobowyc do yczącyc Uży kownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
W celu realizacji praw, o k óryc mowa wpunkcie 11 i 12 należy skon ak ować się z Adminis ra orem za pośrednic wem adresu e-mail sklep@pilawski.pl

 

< 3>X. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA</ 3>


Do przeglądania i korzys ania ze sklepu in erne owego niezbędne jes posiadanie dos ępu do sieci In erne .
Oprogramowanie sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami in erne owymi w ym w szczególności z: In erne Explorer, Google C rome, Mozilla Firefox, Safari.
Korzys anie ze sklepu wymaga akiej konfiguracji przeglądarki in erne owej, k óra umożliwia przyjmowanie i wykorzys ywanie plików cookies.
Opera or sklepu in erne owego zas rzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innyc przerw w dos ępie do sklepu (w szczególności do prezen owanyc produk ów), spowodowanyc w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy sys emu lub ak ualizacji cen i opisów prezen owanyc w sklepie produk ów.

< 3>
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</ 3>


Umowa sprzedaży zawierana jes pomiędzy Klien em a PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice, NIP 645-234-90-69.
Towary prezen owane na s ronac sklepu in erne owego www.pilawski.pl nie s anowią ofer y w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Opera or sklepu in erne owego nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez adminis ra orów serwerów pocz owyc przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klien a oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zains alowane na kompu erze używanym przez Klien a.
W sprawac nieuregulowanyc w niniejszym Regulaminie mają zas osowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Us awy o szczególnyc warunkac sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Us awy o oc ronie niek óryc praw konsumen ów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produk niebezpieczny.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku.
Opera or sklepu in erne owego zas rzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wc odzą w życie w erminie wskazanym przez Opera ora sklepu in erne owego, nie kró szym jednak niż 7 dni od momen u udos ępnienia na s ronie zmienionego Regulaminu. Do czasu wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zamówienia złożone przez Klien ów realizowane są na pods awie do yc czasowyc pos anowień.
Opera or sklepu in erne owego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dos ępie do sklepu in erne owego www.pilawski.pl będące wynikiem problemów ec nicznyc , konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a akże innyc przyczyn niezależnyc od Opera ora sklepu in erne owego.


Wszelkie uwagi, propozycje, skargi prosimy kierować na adres: sklep@pilawski.pl, el. 795 663 108 (cena wg cennika opera ora dzwoniącego).

 

Koszyk0

Koszyk