Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 300 zł

Sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pilawski.pl

obowiązujący od 01.01.2018 roku.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.pilawski.pl, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Kontakt ze sklepem internetowym www.pilawski.pl jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: sklep@pilawski.com, telefonicznie: tel. kom.: +48 666 683 192 oraz pisemnie na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.


I. INFORMACJE OGÓLNE


Operatorem sklepu internetowego “www.pilawski.pl” (Operator) działającego pod adresem www.pilawski.pl jest firma: PILAWSKI z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice, NIP: 645-234-90-69, Regon: 241365321.
Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej: www.pilawski.pl
Operator sklepu internetowego sprzedaje wyłącznie towary znajdujące się na stronach internetowych wskazanych w ust. 2.
Wszystkie towary są oryginalne, nowe.
Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników (Klientów) korzystających ze sklepu internetowego www.pilawski.pl dostępnego na stronie www.pilawski.pl
Klienci zobowiązują się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania.


II. ZAMÓWIENIA


Zamówienia mogą składać Klienci, którymi mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Operator sklepu internetowego realizuje zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem sieci Internet, poprzez witrynę: www.pilawski.pl
Zamówienia w sklepie internetowym www.pilawski.pl można składać 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Składając zamówienie, Klient wskazuje zamawiany towar, precyzuje formy płatności oraz sposób dostawy.
Składając zamówienie, Klient składa ofertę nabycia zamawianych towarów w sklepie internetowym www.pilawski.pl. Złożenie zamówienia stanowi akceptację wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.


III. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


Za złożone zamówienie uważa się wypełnienie i wysłanie ?formularza? zamówień. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Operatora sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Operatora sklepu internetowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Operator sklepu internetowego przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia oraz na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Operatora sklepu internetowego dostępności towarów.


Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Operatorem sklepu internetowego, a Klientem za zawartą.


Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.


W przypadku niedostępności lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Klient podejmie decyzję o sposobie realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia) i w tym zakresie Operator sklepu internetowego będzie zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia opłaconego przelewem lub rezygnacji przez Klienta z części lub całości zamówienia, Sklep www.pilawski.pl dokona zwrotu nadpłaty na konto Klienta w terminie 14 dni.
Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionych towarów wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub nieprawidłowego adresu dostawy.

Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego.
W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Operator sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 21 dni, licząc od daty jej zawarcia. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego sklepu internetowego www.pilawski.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.pilawski.pl błędnych cen lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry ? Operator sklepu internetowego zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem (tylko w przypadku wybrania sposobu zapłaty “przedpłata”) Operator sklepu internetowego po 4 dniach wyśle e-mail przypominający o zapłacie, a w przypadku braku wpłaty po kolejnych 3 dniach, zamówienie zostanie anulowane.


Zamówione przez Klienta towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


IV. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH


Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do momentu wysyłki towarów przez Operatora sklepu internetowego telefoncznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.
Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt e-mailowo pod adresem sklep@pilawski.pl lub telefonicznie pod numerem 795 663 108.
Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta lub podaniu danych, jakie zostały udostępnione Operatorowi sklepu internetowego w związku z danym zamówieniem dokonanym bez logowania.


Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć: liczby zamówionych produktów, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia, adresu wysyłki, danych do faktury.
Zmiany w zamówieniach dotyczące adresu Klienta oraz zawierające polecenie zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego uprzednio zostało złożone zamówienie.


V. CENY TOWARÓW (PRODUKTÓW)


Wszystkie ceny w sklepie internetowym wwwpilawski.pl są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.
Cena podana w sklepie internetowym www.pilawski.pl przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.pilawski.pl, wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego www.pilawski.pl przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego www.pilawski.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin promocji wskazuje inaczej.
Ostateczny koszt zamówienia stanowi łącznie cenę zamówionego towaru oraz koszt przesyłki. Aktualna tabela zawierająca informację o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.pilawski.pl w sekcji “Koszty dostawy”.
Do każdego zamówienia jako dowód zakupu wystawiony jest paragon.


VI. FORMY PŁATNOŚCI


Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary w następujący sposób:
a) płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, który obsługiwany jest przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta


VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Przy każdym towarze na stronie sklepu internetowego www.pilawski.pl podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Operatora sklepu internetowego. Czas ten informuje o liczbie dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem na wskazany w zamówieniu adres.
Czas, w jakim Operator sklepu internetowego przygotuje i wyśle do Klienta zamówienie, nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu dostępności towaru oraz przewidywanego czasu dostarczenia towaru i jest terminem orientacyjnym.
Wysyłka zamówienia na towary o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upłynięciu najdłuższego terminu dostępności spośród zamówionych towarów.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z wybraną przez niego formą płatności i dostawy.
Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna również przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia.
Ze względu na rodzaj towarów, Operator sklepu internetowego zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na stronie danego produktu.


VIII. REKLAMACJE I ZWROTY


Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia wysyłając wypełnione oświadczenie na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. Operator sklepu internetowego akceptuje także wysłanie podpisanego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: sklep@pilawski.pl. Po przyjęciu przez Operatora sklepu internetowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient powinien niezwłocznie wysłać zwracany towar.


Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) i formularzem odstąpienia na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.


Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i nieuszkodzony. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.


Po otrzymaniu towaru, Operator sklepu internetowego zwróci wpłaconą przez Klienta kwotę (na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, lub w taki sam sposób jaki Klient wybrał w pierwotnej transakcji) równą wartości towaru + zwrot wpłaty kosztów przesyłki równe najtańszemu oferowanemu przez Operatora sklepu internetowego sposobowi dostarczenia przesyłki.


Operator sklepu internetowego nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.


W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) oraz opisem reklamacji, na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.


W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator sklepu internetowego wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni.


Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.


Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z ich wizualizacją na stronie internetowej sklepu internetowego www.pilawski.pl (kolor, proporcje itd.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.


Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki. Operator sklepu internetowego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkrótszym czasie.
W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.


Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Operatorowi sklepu internetowego rozpatrzenie reklamacji.

Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


IX. DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: ?Administrator?) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych, dalej: RODO) jest Operator sklepu internetowego www.pilawski.pl – PILAWSKI z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice, NIP: 645-234-90-69, Regon: 241365321


Klient, składając zamówienie w sklepie internetowym www.pilawski.pl, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) w bazie Operatora sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji umowy.


Podanie danych (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.
Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.


Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i niewarunkuje realizacji złożonego zamówienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia odumowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora


Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Klienta lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art.28 RODO


Dane osobowe przetwarzane przez Operatora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.


Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejDane osobowe będą przechowywane przez okresnie zbędny do realizacji celów, w tym:
a) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia ? do momentu wydania towaru Klientowi;
b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożeniareklamacji ? do dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi;
Klienci Sklepu internetowego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
W celu realizacji praw, o których mowa wpunkcie 11 i 12 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail sklep@pilawski.pl

 

X. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA


Do przeglądania i korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
Oprogramowanie sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
Korzystanie ze sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w sklepie produktów.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, NIP 645-234-90-69.
Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego www.pilawski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku.
Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora sklepu internetowego, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego Regulaminu. Do czasu wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zamówienia złożone przez Klientów realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień.
Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu internetowego www.pilawski.pl będące wynikiem problemów technicznych, konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn niezależnych od Operatora sklepu internetowego.


Wszelkie uwagi, propozycje, skargi prosimy kierować na adres: sklep@pilawski.pl, tel. 795 663 108 (cena wg cennika operatora dzwoniącego).

Koszyk0

Koszyk