Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 300 zł

Polityka zwrotów

< 3>Poli yka zwro ów i refundacji</ 3>

Klien ma prawo ods ąpić od umowy w erminie 14 dni od da y odebrania owaru. Ods ąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie w erminie do 14 dni od da y o rzymania owaru. W celu złożenia oświadczenia o ods ąpieniu od umowy Klien może skorzys ać z formularza ods ąpienia wysyłając wypełnione oświadczenie na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice. Opera or sklepu in erne owego akcep uje akże wysłanie podpisanego oświadczenia pocz ą elek roniczną na adres: sklep@pilawski.pl. Po przyjęciu przez Opera ora sklepu in erne owego oświadczenia o ods ąpieniu od umowy, Klien powinien niezwłocznie wysłać zwracany owar.

Zwracany owar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) i formularzem ods ąpienia na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice.
Zwracany owar nie może nosić śladów uży kowania, musi być komple ny i nieuszkodzony. Kosz y związane ze zwro em owaru ponosi Klien .
Po o rzymaniu owaru, Opera or sklepu in erne owego zwróci wpłaconą przez Klien a kwo ę (na wskazany przez Klien a rac unek bankowy, lub w aki sam sposób jaki Klien wybrał w pierwo nej ransakcji) równą war ości owaru + zwro wpła y kosz ów przesyłki równe naj ańszemu oferowanemu przez Opera ora sklepu in erne owego sposobowi dos arczenia przesyłki.


Opera or sklepu in erne owego nie przyjmuje żadnyc przesyłek odesłanyc za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek kosz y pows ałe w związku z akimi przesyłkami.
W przypadku zgłoszenia reklamacji owar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) oraz opisem reklamacji, na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Ka owice.
W przypadku rozpa rzenia reklamacji na korzyść Klien a, Opera or sklepu in erne owego wymieni reklamowany owar na pełnowar ościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność na rac unek bankowy wskazany przez Klien a w erminie 14 dni.


Kosz y związane z odesłaniem reklamacji zos aną niezwłocznie odesłane na rac unek bankowy wskazany przez Klien a, po o rzymaniu i uznaniu reklamacji, na pods awie przeds awionyc przez Klien a dowodów ic poniesienia.


Pods awy do reklamacji i zwro u owaru nie s anowią różnice w wyglądzie owarów dos arczonyc z ic wizualizacją na s ronie in erne owej sklepu in erne owego www.pilawski.pl (kolor, proporcje i d.), k óre o różnice mogą wynikać z innyc parame rów moni ora lub z indywidualnyc us awień kompu era Klien a.


Czas rozpa rywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczyc od dnia dos arczenia przesyłki. Opera or sklepu in erne owego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkró szym czasie.
W przypadku odrzucenia reklamacji, owar odsyłany jes na kosz Klien a.


Sprawdzenie s anu przesyłki i określenie c arak eru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w ym sporządzenie pro okołu szkody, uła wi Opera orowi sklepu in erne owego rozpa rzenie reklamacji.


Opera or sklepu in erne owego nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwro u należności lub jego opóźnienie, jeżeli nas ąpiło o z powodu przekazania przez Klien a błędnyc danyc osobowyc (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru kon a.

 

Koszyk0

Koszyk